Stadgar

Copyright © Fårö Hembygdsförening 

Fårö Hembygdsförening Stadgar

Antagna 2002§1. Föreningens namn är Fårö Hembygdsförening. Föreningens verksamhetsområde skall vara inom Fårö Socken.


Föreningens uppgift är att sammansluta personer vilka ha intresse för Fårö och dess natur och kultur och har som intresse att värna om och vårda Fårös miljö och kulturarv och föra det vidare till kommande generationer.


Föreningen vill nå detta syfte genom att:

• Befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

• Aktivt medverka till vård och bevarande av hembygdens natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen och i anslutning härtill verka för att äldre kulturföremål och byggnader i möjligaste mån tillvaratas och att hänsyn till detta tas vid samhälls- och miljöplanering.

• Dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid.

• Samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

• Organisera kurser, studiecirklar, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

• Verka för god kamratanda och solidaritet bland medlemmarna.

• Föreningen skall vara ansluten till Gotlands Hembygdsförbund.

• Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.


§2. MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER

a. Medlemskap i föreningen erhålles av envar som ansluter sig till föreningens målsättning utan särskild ansökan men efter erläggande av avgift som fastställes av årsmötet.

b. Förening på Fårö kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som fastställes av årsmötet. Sådan förening äger en röst vid årsmötet.

c. Personer som på särskilt sätt främjat föreningens syften kan av föreningen på förslag av styrelsen kallas till hedersledamöter.


§3. ORGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom

a. Föreningsmöten, varav ett årsmöte

b. Styrelsen


§4. FÖRENINGSMÖTEN

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmötet eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall ske genom annons i gotlandstidningarna och anslag på föreningens anslagstavlor senast en vecka före årsmötet. Varje medlem äger en röst.


FÖLJANDE ÄRENDEN SKALL FÖREKOMMA VID ÅRSMÖTE:

1. Val av årsmötespresidium

2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

3. Val av två justeringsmän

4. Styrelseberättelse

5. Revisionsberättelse

6. Fråga om ansvarsfrihet

7. Styrelsearvode

8. Val av ordförande för två kommande verksamhetsår

9. Val av tre styrelseledamaöter för en tid av två år

10. Val av två revisorer och en revisorsuppleant

11. Val av ombud till Gotlands Hembygdsförbund

12. Val av tre ledamöter i valberedning

13. Fastställande av årsavgift

14. Behandling av styrelsens förslag

15. Behandling av motioner som skall inlämnas till styrelsen minst två veckor före årsmötet

16. Övriga frågor


§5. STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av 6 ledamöter jämte ordföranden.


Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Uppgifter:

a. Att bland styrelsens ledamöter utse vice ordf., sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.

b. Att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut.

c. Att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.

d. Att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper.

e. Att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet.

f. Att i övrigt arbeta enl. paragraf 1.


§6. RÄKENSKAPER OCH VERKSAMHETSÅR

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t.o.m. nästkommande årsmöte.


§7. STYRELSEARVODE

Föreningen må besluta att till styrelsens ledamöter skall utgå arvode, vilket i så fall fastställes före valen.


§8. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet.


§9. UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av hembygdsförening skall fattas på vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.


Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till Gotlands Hembygdsförbund, annan organisation, institution eller myndighet som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.