FårÖ Publiceringsfond

Copyright © Fårö Hembygdsförening 

Fårö Hembygdsförening

FårÖ Publiceringsfond

FårÖ Publiceringsfond


Fåröbokskommittén

Under åren 1994-2007 arbetade ett tjugotal personer i den så kallade Fåröbokskommittén med att ta fram och sammanställa uppgifter kring Fårö. Arbetet resulterade i tre böcker om Fårös natur, kultur och historia:

•FårÖ Den egensinniga ön, 2001.

•FårÖ Bebyggt land, 2004.

•FårÖ Människorna på ön, 2007.


Grafisk formgivare var Christer Jonson, Gammelgarn. Böckerna gavs ut på Fårö Hembygdsförenings Förlag som bildades 2001.


FårÖ Publiceringsfond

Utgivningen av de tre Fåröböckerna gav ett överskott och för att förvalta det bildades FårÖ Publiceringsfond år 2009 i samband med Fårö Hembygdsföreningens årsmöte. Fem ledamöter som varit aktiva i Fåröbokskommittén, utsågs till att ingå i fondens första styrelse. 


FårÖ Publiceringsfonds styrelse är en självständigt arbetande styrelse under Fårö Hembygdsförening, med separat ekonomisk förvaltning.


Ändamål

FårÖ Publiceringsfond har som ändamål att stödja utgivning och nyutgivning av kvalitetsmässigt god litteratur om Fårö, såväl skönlitteratur som facklitteratur.


Tryckningsbidrag

Tryckningsbidrag kan sökas från fonden för utgivning av Fårölitteratur. Fondens styrelse utser lämpliga mottagare bland de sökande. (Se under Information om ansökningsförfarande och Ansökningsblankett.)


Fårö Hembygdsförenings Förlag

På uppdrag av Fårö Hembygdsförening har Publiceringsfonden fått i uppdrag att administrativt handlägga samtliga ärenden som rör förlaget.

Åren 1994-2007 arbetade 20 personer med att ta fram och sammanställa uppgifter kring Fårö. Arbetet resulterade i tre böcker om Fårös natur, kultur och historia.

Kontaktperson för FårÖ Publiceringsfond:

Lennart Edlund

telefon 070-7954308

lennart.edlund@hotmail.com